radiestezja - zawód radiesteta

Nr rej. Zawodu 5150103. Dziennik Ustaw 22 poz. 98 z dn. 23.04. 1983r.

Radiestezja została uznana i wpisana w 1968 r. do rejestru UNESCO jako nauka.

I. Rozpoznaje i różnicuje promieniowania materii, kształtu i barwy, a także organizmów żywych odczuwając-odczytując promieniowania emitowane przez wszystkie przedmioty i ciała żywe, może je odnajdywać, poznawać ich właściwości, badać interakcje jakie między nimi zachodzą oraz posługuje się nadajnikami fal (radiestezyjnych mikrodrgań) i przetwornikami energii tego zakresu częstotliwości.

II. Do zadań tej specjalności należy:
 • rozpoznawanie i różnicowanie promieniowań pochodzących od cieków wodnych, struktur geologicznych, minerałów i siatki geopatycznej instalacji technicznych wraz z ustalaniem miejsc ich występowania i przebiegów oraz ich wpływu na organizmy żywe (geotronika)
 • ochrona organizmów żywych przed szkodliwymi rodzajami promieniowania otoczenia (ekoradiestezja), w tym układanie i strojenie odpromienników
 • wskazywanie (lokalizowanie) miejsc bicia studzien, źródeł wody pitnej, miejsc budowy zbiorników wodnych, itp.
 • wskazywanie miejsc niezapromieniowanych pod lokalizację zwłaszcza szpitali, szkół, mieszkań, domów, obiektów publicznych, itp.
 • badanie autentyczności metali, przedmiotów, materiałów naturalnych i sztucznych, składu stopów, roztworów i polaryzacji badanych obiektów
 • poszukiwanie minerałów, zabytków, przedmiotów i ludzi w terenie, wyznaczanie kierunków stron świata, itp.
 • sprawdzanie pozytywności artykułów żywnościowych, wyposażenia mieszkań, ubiorów, biżuterii, itp.
 • bioradiestezyjne ustalanie stref zaburzeń organizmów żywych i ich eliminowanie (uzdrawianie) metodami radiestezyjnymi
 • optymalizacja doboru roślin, nawożenia, środków ochrony roślin, wzmacnianie biodynamicznych metod uprawy - pozytywnie harmonizujących człowieka w łańcuchu pokarmowym z jego przyrodniczym otoczeniem (fitoradiestezja)
 • stosowanie ogólnych i szczególnych zasad i zaleceń higieny oraz bezpieczeństwa pracy z bioenergiami
III. Może również:
 • badać cieki, minerały, materiały, przedmioty, rośliny, zwierzęta, ludzi teleradiestezyjnie - na odległość przy pomocy map, szkiców, „świadków”, zdjęć, itp.
 • budować i stosować własne energetyzatory, odpromienniki (ekrany, moderatory), różdżki, wahadła, itp. aparaturę nadawczo-odbiorczą
 • badać dostępnymi sobie (zgodnymi z prawem) metodami rodzaje promieniowań biologicznych materii, kształtu i barwy deharmonizujące i harmonizujące z otoczeniem jednostki przyrody ożywionej oraz ustalać metody i sposoby działania
 • prowadzić działalność dydaktyczną